ÁTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

2023. április 1. után megkezdett utazásokra

 

A VOZI TOURS Idegenforgalmi Korlátolt felelősségű Társaság (székhely : 5600 Békéscsaba, Szepesi utca 21/1., cégjegyzékszám: Cg.04-09-014665, nyilvántartási szám:

U-001902/2020, adószám: 26548731-2-04, bank: K&H Bank Zrt  10402609-50526857-74511000,telefonszám: +3670 904 7909, e-mail cím: vozitours@gmail.hu,utazas@vozitours.hu) mint utazásszervező (a továbbiakban: Utazási Iroda) által szervezett általános utazási feltételekben nem szabályozott kérdésekre az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az utazási csomagra és az utazási szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017. (XII. 28.) Kormányrendelet az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII.23.) rendelet és a Polgári  Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.törvény utazási szerződésről szóló rendelkezései (6.254.§) és a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26) Kormány rendelet az irányadók és alkalmazandók.

Az alábbi Általános utazási feltételek (ÁUF) a Ptk. 6:77. § szerinti általános szerződési feltételeknek minősülnek, melyek az Utazási Iroda, mint utazási vállalkozó (utazásszervező) és az utazó, mint megrendelő (a továbbiakban, mint Utazó) között létrejövő egyedi utazási szerződés (a továbbiakban, mint Utazási Szerződés) elválaszthatatlan részét képezik. A jelen ÁUF abban az esetben is az Utazási Iroda és az Utazó közötti egyedi Utazási Szerződés elválaszthatatlan részét képezi, amennyiben az Utazó a szerződést utazásközvetítő közreműködésével köti meg. A jelen ÁUF.en az Utazási Szerződés alatt az egyedi Utazási Szerződés jelen ÁUF-fel kiegészített rendelkezéseit értjük.

1. Az Utazási Szerződés létrejötte

1.a, Az Utazó felelőssége tudatában kijelenti, hogy a VT által kiadott utazási ajánlatban, tájékoztatóban, honlapon (a továbbiakban együttesen: utazási ajánlat) ismertetett és a jelen szerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeket a Hasznos Tudnivalókkal és az Utazó Tájékoztatóban közöltekkel együtt megismerte, és ezeket magára nézve kötelezőnek fogadja el. Az utazók az utazási csomagra és az utazási szolgáltatás együttesre vonatkozó szerződés megkötése előtt minden tájékoztatást megkapnak annak lényeges, jogszabályban előírt pontjai szerint.

1.b, Az Utazó utazását írásban, online foglalási rendszeren keresztül (www.vozitours.hu), a VT irodáiban, vagy a VT-vel szerződést kötött utazásközvetítő irodában lefoglalhatja. Az utazási szerződés érvényesen csak akkor jön létre, ha a VT a foglalást nyilvántartásba vette, írásban visszaigazolta és az Utazó a részvételi díj meghatározott részét (vagy a teljes összeget) befizette. Indulás elött az Utazó megkapja a kapcsolattartó elérhetőségét (közvetítő), sürgős esetekre használhatja a sürgősségi telefonszámot.

1.c, A VT felelős a szerződésben foglalt feltételek szerződésszerű teljesítéséért. Az Utazási Iroda által Nyújtott utazási szolgáltatásoknak minősülnek az alábbiak: a személyszállítás (pl. autóbusszal, repülővel), a nem lakáscélú szállásnyújtás, amely nem képezi lényeges elemét valamely személyszállítási szolgáltatásnak.

1.d, Az utazás időtartamát, az egyes szolgáltatások meghatározását, minőségét, továbbá a 472/2017 (XII. 28.) Kormányrendeletben felsoroltokat a VT által közétett tájékoztató (programfüzet, a Vozi  Tours honlapja, egyedi ajánlat), és/vagy a megrendelés visszaigazolása tartalmazza, melytől való eltérés jogát fenntartja, jogosult az utazási szerződésben meghatározott szolgáltatásokat más, minőségben és értékben megfelelő szolgáltatásokkal helyettesíteni (azonos kategórián belüli változtatás joga), melyről az utazót írásban és a változás bekövetkezte után haladéktalanul tájékoztatja. Amennyiben az Utazó az ily módon történő és ahhoz kapcsolódó részvételi díj változtatást elfogadja, úgy a felek jelen szerződést ennek megfelelően módosítják.

1.e, Ha nem az Utazó személyesen, hanem nevében megbízott személy jár el, a VT nem köteles vizsgálni az eljáró személy képviseleti jogosultságát. Ez esetben az utazási szerződés szerint az utazás megkezdéséig az Utazót terhelő kötelezettségek a szerződést kötő személyt terhelik és a jogok a harmadik személyt, az Utazót illetik meg. 

1.f, A szerződés megkötésekor mindig annak az úti okmánynak a pontos adatait szükséges megadni, amellyel az utazó az utazáson részt vesz (teljes név, minden keresztnév). Pontatlan név, adat esetén szerződés módosítás 5.000 Ft/fő ellenében lehetséges. Az Utazó utazásképtelensége esetén helyettest nevezhet meg legkésőbb az utazást megelőző 10. munkanapig. Ilyen esetben a VT köteles módosítani a szerződést, melynek díja: 5.000 Ft/fő. Kivéve, ha a partner szolgáltató üzletszabályzata ezt nem teszi lehetővé.

1.g, A VT a szerződéskötéshez szükséges személyes adatokat kizárólag a törvényi előírásoknak és jogszabályoknak, illetve a foglaláshoz kapcsolódó partnerek elvárásainak megfelelően továbbítja és őrzi meg. Azokat harmadik félnek marketing célból sem szolgáltatja ki és nem is használhatja fel.

2. Az utazási szerződésen alapuló jogviszony:

2.1 az Utazó, mint megrendelő és az Utazási Iroda, mint utazási vállalkozó (utazásszervező) között létrejövő Utazási Szerződésnek:

 1. aa) az Utazási Iroda irodahelyiségében történő szerződéskötéskor a szerződő felek (vagy képviselőik) általi aláírásával (jelenlévők között létrejött, nem elektronikus úton kötött írásbeli szerződés); vagy
 2. ab) az Utazó által e-mailben küldött érdeklődés alapján, az Utazási Iroda által megküldött szerződési ajánlatnak az Utazó általi elfogadása esetében az Utazási Szerződés mindkét fél általi aláírásával (távollévők között létrejött, nem elektronikus úton kötött írásbeli szerződés) VAGY

2.2 utazásközvetítő közreműködése esetén az Utazási Szerződés az Utazó, mint megrendelő és az Utazási Iroda nevében eljáró utazásközvetítő aláírásával jön létre, mely esetben az Utazási Szerződés hatályba lépésének feltételét képezi az Utazási Iroda írásbeli jóváhagyása is. Az Utazási Iroda a jóváhagyást a szabad férőhelyek függvényében adja meg.

Az Utazó köteles a fenti 2/ aa) esetben az Utazási Szerződés mindkét fél általi aláírását követően azonnal megfizetni az utazási szolgáltatás /utazási csomag ellenértékének az Utazási Szerződésben meghatározott előlegét. Az Utazási Iroda által aláírt, e-mailben az Utazó részére megküldött Utazási Szerződés (mint szerződési ajánlat) elfogadása esetén az Utazó e-mailben vagy postai úton/személyesen/faxon köteles megküldeni az Utazási Iroda részére a már mindkét fél (Utazó és Utazási Iroda) aláírását tartalmazó szerződést. Ez esetben az Utazó köteles legkésőbb az Utazási Szerződés általa történő aláírását követő napon megfizetni az utazási szolgáltatás /utazási csomag ellenértékének az Utazási Szerződésben meghatározott előlegét. Az Utazási Iroda által küldött e-mail üzenetek esetében az üzenet az Utazási Iroda általi elküldést követő napon az Utazónak kézbesítettnek tekintendő. Az Utazó köteles a fenti esetben legkésőbb az Utazási Szerződés hatályba lépéséről történő tájékoztatásának napját követő napon megfizetni az utazási szolgáltatás / utazási csomag ellenértékének az Utazási Szerződésben meghatározott előlegét.

2.3 .Az Utazási Szerződés felek együttes fizikai jelenlétében történő megkötése esetén a szerződés 1 (egy) papír alapú (nyomtatott) eredeti példánya az Utazót illeti meg, melyet az Utazási Iroda, vagy a képviseletében eljáró utazásközvetítő a szerződés aláírásakor ad át a megrendelő részére. Utazási csomag tárgyú Utazási Szerződés esetében az Utazási Szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezik az Utazási Iroda által az Utazónak a fenti 1.2. pont szerint a szerződési nyilatkozata megtételét megelőzően átadott tájékoztatások is. Az Utazási Iroda a szerződéskötéskor adja át az Utazónak a jelen ÁUF-et (melyet az Utazó az átadást megelőzően is megismerhetett az Utazási Iroda honlapján vagy irodájában) és a jelen ÁUF-ben megjelölt további dokumentumokat is. Az Utazási Szerződés 1.3. ab) pontja szerinti megkötése esetében az Utazási Iroda e-mailben (tartós adathordozón) bocsátja az Utazó rendelkezésére az Utazási Szerződést (valamint jelen ÁUF-et és a jelen ÁUF-ben megjelölt további dokumentumokat).

2.4. Az Utazási Iroda, illetve utazásközvetítő közreműködése esetén az utazásközvetítő által a megrendelővel kötött Utazási Szerződésnek a vonatkozó jogszabályok [pl. 472/2017. (XII.28.) Korm.rendelet 4. § (1)] szerinti kötelezően rögzítendő tartalmi elemeit az Utazási Iroda részben jelen ÁUF.ben foglaltan (így például Utazási Iroda nyilvántartási száma), részben pedig magában az egyedi Utazási Szerződésben teljesíti (pl. Utazó neve, adatai).  

2.5 Amennyiben az Utazónak a megrendelt szolgáltatáshoz kapcsolódóan az Utazási Iroda által kínált feltételekhez képest különleges igénye van, ez csak abban az esetben válik az Utazási Szerződés részévé, ha a különleges igényt az Utazó az Utazási Irodával közölte, azt az Utazási Iroda elfogadta, annak teljesítését vállalta, és az igény, valamint az Utazási Iroda kötelezettségvállaló nyilatkozata az Utazási Szerződésben kifejezetten rögzítésre került.

3. Az Utazási Iroda felelőssége

3.1. Az Utazási Szerződésben vállalt utazási szolgáltatás teljesítéséért az Utazási Iroda felel, függetlenül attól, hogy az utazási szolgáltatások teljesítésére ő maga vagy más utazási szolgáltató köteles. Az Utazási Iroda kifejezetten akként nyilatkozik, hogy felelős az Utazási Szerződésben foglalt valamennyi utazási szolgáltatás megfelelő teljesítéséért, valamint köteles segítséget nyújtani az Utazó számára, ha az utazás során nehéz helyzetbe kerül.

3.2. Az Utazási Iroda a fizetésképtelenséggel szembeni védelemmel kapcsolatos jogszabályi előírásoknak megfelelő biztosítással rendelkezik a EUB Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1132 Budapest, Váci Út 36-38), kötvényszám: KT-KE-1487-20230227 összege:7.000.000,- Ft, területi hatálya az Utazási Iroda által Magyarországról külföldre szervezett valamennyi utazás, célja az utazásszervező tevékenységből adódó esetleges károk megtérítése. Az Utazási Iroda a hazaszállítás és a kényszerű kint tartózkodás esetére még további.700.000,- Ft-ra kötött biztosítást, mely a 2018. július 1-től hatályos törvényi rendelkezésnek megfelel, s szavatolja az Utazó teljes biztonságát, illetve teljes körű kártalanítását egy esetleges fizetésképtelenség esetén.

3.3. Ha az utazási csomagnak az Utazó szállítása is részét képezi, akkor az Utazási Iroda köteles az utazási csomagra vonatkozó szerződés megkötésekor a Kertv. 6/F. § (4) bekezdésében foglalt, az Utazóra, mint kedvezményezett részére megkötött kötelező biztosítással rendelkezni.

3.4. Ha az utazást különjárati személyszállítás igénybevételével bonyolítják le, az Utazási Iroda felel azért, hogy a külön jogszabályban előírt iratok – – ideértve az utasjegyzéket – az autóbusz vezetőjének rendelkezésére álljanak.

3.5. Az Utazási Iroda felel az Utazási Szerződés megszegéséből eredő károkért, kivéve, ha bizonyítja, hogy a szerződésszegés:

 1. a) az Utazónak róható fel,
 2. b) olyan harmadik személy magatartására vezethető vissza, aki az Utazási Szerződésben, utazási csomagra vonatkozó szerződésben vállalt szolgáltatás teljesítésével nincs kapcsolatban, és a szerződésszegést az Utazási Iroda ésszerű elvárhatóság mellett sem láthatta előre, illetve az elháríthatatlan volt, vagy
 3. c) elháríthatatlan és rendkívüli körülmények miatt következett be.

A fenti b) és c) pont esetében az Utazási Iroda köteles segítséget nyújtani az Utazónak, ha nehéz helyzetbe kerül. Az Utazási Iroda az a) pont szerinti esetben is segítséget nyújt az Utazónak, melyért arányos díjazásra tarthat igényt.

3.6. A kártérítést az Utazási Iroda a szerződésszegés körülményeinek kivizsgálását követően indokolatlan késedelem nélkül köteles megfizetni az Utazó részére.

3.7. Az Utazási Iroda a szolgáltatás teljesítéséhez igénybe vett közreműködő (ide nem értve a légitársaságokat) magatartásáért úgy felel, mintha maga járt volna el, kivéve, ha a közreműködő felelősségét nemzetközi egyezmény korlátozza.

3.8. Utazási csomag esetén az Utazási Iroda a szerződésszegésből eredő kártérítés mértékét a teljes részvételi díj összegének háromszorosában korlátozza, azon esetekre, amelyeknél a szolgáltatás nyújtójának felelősségét nemzetközi egyezmények nem korlátozzák. Ez a korlátozás nem terjed ki a személyi sérülésekre, illetve szándékosan vagy súlyosgondatlanságból okozott kárra.

3.9. Ha az Utazó az Utazási Szerződést utazásközvetítő útján kötötte, az Utazási Szerződés teljesítésével kapcsolatos szavatossági, kártérítési, valamint sérelemdíj iránti igényét az utazásközvetítőnél is bejelentheti.

3.10. A légitársaságok hibájából történő károkért (menetrendváltozás, járatkésés, poggyász elvesztése, károsodása), valamint a menetrendszerinti közlekedési eszközök (hajó, busz, stb.) járatainak menetrendváltozásaiért az Utazási Iroda felelősséget nem vállal.

3.11. Autóbuszos utazás esetén, ha az utazás időtartama alatt technikai okok miatt (műszaki meghibásodás, időjárási-, útviszonyok, határátlépés stb.) jelentős késés következik be, ezekért az Utazási Irodát felelősség nem terheli. Az Utazási Iroda kötelessége – a lehetőségek figyelembevétele mellett – intézkedni a hiba elhárításáról. Célszerűségi megfontolásokból az Utazási Iroda az útvonal-változtatás jogát fenntartja.

4. Díj, előleg, költségek

4.1. Az Utazó az Utazási Szerződés alapján az utazási szolgáltatás /utazási csomag ellenértékeként a részvételi díjat, valamint a részvételi díjon túlmenően külön felszámításra kerülő adó, illeték és egyéb kötelező terhéket (így különösen a foglalási díj – 1000 Ft/fő -, az üdülőhelyi díj, horganyozási díj), valamint az Utazó megbízásából kötött külön biztosítások díját köteles megfizetni -a jelen ÁUF-ben foglalt feltételeket is magába foglaló – Utazási Szerződés szerint az Utazási Iroda részére (teljes díj). Az Utazó a díjat forintban köteles megfizetni az Utazási Iroda részére. Átutalással történő fizetés esetében a fizetés azon a napon tekintendő teljesítettnek, amikor a jóváírás az Utazási Iroda / utazásközvetítő esetében az utazásközvetítő bankszámláján megtörtént.

4.2. A részvételi díj – eltérő kikötés hiányában – az utazási szolgáltatás / utazási csomag szolgáltatási díját, a szervezési díjat (azaz a Utazási Iroda eljárási díját, a foglalással kapcsolatos adminisztratív költséget), ezen szolgáltatások ellenértékének ÁFA összegét és az Utazó, mint kedvezményezett javára az Utazási Iroda által jogszabályban foglalt kötelezettsége okán kötött biztosítás díját foglalja magában.

4.3. Az Utazási Iroda foglalással kapcsolatos adminisztratív költségének mértéke személyenként 1000,- (egyezer forint).

4.4. Az Utazási Szerződés megkötését követően, a fenti 1. fejezetben részletesen meghatározott határidőben előleg címén a részvételi díj 40%- át (negyven százalékát) kell az Utazónak befizetnie az Utazási Iroda részére készpénzben vagy az Utazási Iroda Raiffeisen  Bank Zrt.-nél vezetett 12056008-01661266-00100009,  számú bankszámlájára történő átutalás formájában. Ettől a rendelkezéstől az Utazási Iroda eltérhet és az előleg összegét a fenti mértéknél magasabb százalékösszegben határozhatja meg, ha a közreműködővel, így különösen a közlekedési szolgáltatóval kötött szerződés ennél szigorúbb kötelezettséget ró az Utazási Irodára. (Az előleg esedékességét a fenti 1. fejezet szabályozza.)

4.5. Az Utazási Szerződés alapján fizetendő teljes díj előlegen felüli összegét az Utazó köteles legkésőbb az utazási szolgáltatás igénybevételi napját, utazási csomag esetén az elsőként igénybe veendő szolgáltatás kezdő napját megelőző 35. napon az Utazási iroda részére megfizetni készpénzben vagy az Utazási Iroda fenti bankszámlájára történő átutalás formájában. Az Utazó tehát köteles a teljes díjat az utazás megkezdése előtt 35 nappal teljesíteni az Utazási Iroda részére. Amennyiben az Utazó határidőben nem teljesíti az előleget vagy a teljes díjat, az Utazási Iroda jogosult egyoldalú nyilatkozatával elállni az Utazási Szerződéstől, mely esetben az Utazó köteles megtéríteni az Utazási Iroda felmerült kárát az Utazási Iroda által küldött elszámolásban szereplő határidőben. Az Utazási Iroda a fenti határidőnél korábban is követelheti a teljes díj vagy annak egy meghatározott (előlegen felüli) részének az Utazó általi teljesítését, amennyiben az Utazási Iroda közreműködővel, így különösen a közlekedési szolgáltatóval kötött szerződése alapján ennél korábbi teljesítésre van szükség. Ha az Utazó az indulást megelőző 30. napon belül jelentkezik az utazásra, az Utazó a teljes díjat köteles legkésőbb:-a fenti 1.3. / aa) pont szerinti esetben: a szerződéskötés napján;

-a fenti 1.3. / ab) pont szerinti esetben: az Utazási Iroda általi ajánlat aláírásának és a mindkét fél által aláírt Utazási Szerződést is tartalmazó e-mail üzenet elküldését követő napon; -a fenti 1.3. / b) pont vagy az 1.5. pont szerinti valamely esetben: az Utazási Szerződés hatályba lépéséről történő tájékoztatásának napját követő napon készpénzben vagy az Utazási Iroda fenti bankszámlájára történő átutalás formájában megfizetni.

4.6. Az Utazási Iroda utazási szolgáltatás tárgyú szerződés esetén jogosult a teljes díj egyoldalú megemelésére, amennyiben az alábbi körülmények változása azt indokolttá teszi:

 1. a) a személyszállítás árának az üzemanyag vagy egyéb energiaforrás költségei emelkednek,
 2. b) az Utazási Szerződésben vállalt részszolgáltatásokkal kapcsolatos, a teljesítésben közvetlenül részt nem vevő harmadik felek a teljes díj meghatározása során figyelembe nem vett adót, illetéket vagy egyéb kötelező terhet (így különösen üdülőhelyi díj, horgonyzási díj, repülőtéri illeték) vetnek ki,
 3. c) az adott utazási szolgáltatás esetében irányadó devizaárfolyamok változása miatt szükséges megemelni a teljes díjat. (Az Utazási Iroda katalógusában megjelentetett árak 410 HUF/EUR árfolyam alapján kerültek meghatározásra. Az Utazási Iroda által közzétett részvételi díjak ezen árfolyamig garantáltak, nem emelhetők a devizaárfolyamok változása okán.) Az Utazási Iroda a módosított díjat a fenti körülmények alapján állapítja meg a teljes díj részét képező költségelem emelkedésének összegével azonos mértékben:

-a fenti 4.6./a pont szerinti esetben a módosított teljes díj = a teljes díj és a következő érték összege: a személyszállítás árának tényleges költsége és az eredetileg kalkulált költség közötti pozitív különbözet;

-a fenti 4.6./b pont szerinti esetben a módosított teljes díj = a teljes díj és a harmadik személy által kivetett adó, illeték vagy egyéb kötelező teher összege;

-a fenti 4.6./c pont szerinti esetben a módosított teljes díj = a teljes díj és a következő érték összege: a devizaárfolyamok módosulásával megemelkedő költségelem tényleges díja és az eredetileg kalkulált költség közötti pozitív különbözet.

4.7. Az Utazó által az Utazási Szerződés alapján fizetendő teljes díj az utazás megkezdését megelőző 20 (húsz) napon belül a 4.6. pontban meghatározott okokból sem emelhető.

4.8. Utazási csomag esetében a teljes díj az Utazási Iroda által egyoldalúan nem emelhető, kivéve, ha erre az egyedi Utazási Szerződés az Utazási Iroda jogát kifejezetten fenntartja, valamint rendelkezik a jogszabályok szerinti díjengedményről és tartalmazza a díjmódosítás kiszámításának módját.

5. Az Utazási Szerződés módosítása, szerződéstől eltérő teljesítés

5.2. Ha az Utazó az utazási szerződés egyes elemeinek (pl. szállásfoglalás, kiegészítő szolgáltatások módosítása vagy törlése) módosítását kezdeményezi, az Utazó – feltéve, hogy az Utazási Iroda a módosítást elfogadja – köteles az általa megrendelt, az eredeti szolgáltatásban benne nem foglalt szolgáltatás teljes díjat, valamint az Utazási Irodánál a módosítással kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget a fenti 4. fejezetben foglalt fizetési rend szerint teljesíteni.

5.3. Utazási szolgáltatás esetén az Utazási Iroda fenntartja a jogot arra, hogy az utazási szolgáltatás megkezdését megelőzően rajta kívül álló okból az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződési feltételeket egyoldalúan módosítsa. Amennyiben a változás jelentős (díjemelés esetén jelentősnek minősül a változás amennyiben az a teljes díj 8%-át meghaladja), az Utazó haladéktalanul, azaz 3 (három) napon belül:

 1. a) bánatpénz fizetése nélkül felmondhatja az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződést, vagy
 2. b) ha a változtatásokat (a részvételi díj megváltoztatásával együtt) elfogadja, a szerződés az 5.1. pont szerint kerül módosításra. A módosításról az Utazási Iroda az Utazót haladéktalanul, azaz 3 (három) napon belül tájékoztatja. Amennyiben az Utazó határidőben nem nyilatkozik, a módosítási igényt elfogadottnak tekintik a felek.

5.4. Utazási csomag esetén az Utazási Iroda fenntartja a jogát arra, hogy az utazási csomag megkezdését megelőzően az utazási csomagra vonatkozó szerződési feltételeket egyoldalúan módosítsa, amennyiben a változás nem jelentős. A módosításról az Utazási Iroda az Utazót világos, közérthető módon, tartós adathordozón (pl. e-mailben) tájékoztatja.

5.5. Utazási szolgáltatás tárgyú szerződés esetében, ha az Utazási Iroda a vállalt szolgáltatást nem az Utazási Szerződésnek megfelelően teljesíti, köteles a részvételi díjat arányosan, de legfeljebb20%-al leszállítani. Az Utazási Iroda nem köteles a részvételi díjat leszállítani, ha az Utazó az utazási szolgáltatást vagy valamely részszolgáltatást saját elhatározásából vagy érdekkörében felmerült okból nem veszi igénybe.

5.6. Ha az utazás megkezdését követően az Utazási Iroda az Utazási Szerződésben meghatározott szolgáltatás jelentős részét nem tudja teljesíteni, köteles azt más megfelelő, hasonló minőségű részszolgáltatással pótolni. Az Utazási Iroda e körben fenntartja magának a jogot a szálláshely kategórián belüli megváltoztatására, valamint a programok azonos értékű és jellegű programokra való cserélésére. Ha az Utazási Iroda ilyen helyettesítő részszolgáltatást nem tud nyújtani, vagy az Utazó azt 3 (három) napon belül indokoltan elutasítja, az Utazási Iroda – ha az Utazó erre igényt tart – gondoskodik az Utazónak az utazás kiinduló helyére vagy az Utazó által elfogadható, a célországban található más visszaérkezési helyre történő szállításáról, e költségek viseléséről, és az igénybe vett részszolgáltatások értékével csökkentett befizetett díj visszafizetéséről. Utazási csomag esetében az Utazó kizárólag abban az esetben jogosult elutasítani a felajánlott helyettesítő csomagot, ha az lényegesen különbözik az utazási csomagra vonatkozó Utazási Szerződésben foglaltaktól, illetve alacsonyabb minőségű helyettesítő szolgáltatás esetén az Utazási Iroda nem megfelelő díjengedményt ajánl fel. A díjengedmény nem megfelelő, amennyiben az nem éri el az eredeti és az alacsonyabb szolgáltatás teljes díja közötti különbség 100%-át. Ebben az esetben az Utazási Iroda haladéktalanul gondoskodik az Utazó, az utazás kiindulási helyére szállításáról. Az Utazó a helyettesítő csomag – jelen pont szerinti – elutasítása esetén díjengedményre / kártérítésre jogosult.

5.7. Utazási csomag esetén amennyiben az utazási csomag megkezdése előtt az Utazási Iroda jelentősen megváltoztatja az utazási csomagba tartozó valamely utazási szolgáltatás lényeges elemét, vagy írásban foglalt kötelezettségvállalása ellenére nem tudja teljesíteni az Utazó különleges igényeit, illetve az Utazási Szerződésben foglalt lehetőség szerint az utazási csomag teljes díjának több mint 8 (nyolc) százalékkal történő emelésére tesz javaslatot, az Utazó észszerű határidőn, azaz 5 (öt) napon belül jogosult:

 1. a) a javasolt változtatást teljes egészében elfogadni, vagy
 2. b) bánatpénz megfizetése nélkül az utazási csomagra vonatkozó szerződést felmondani. Ebben az esetben az Utazási Iroda jogosult a felmondott szerződés teljes díjának Utazó részére történő visszatérítése helyett másik (azonos vagy magasabb színvonalú) utazási csomagot felajánlani. Az Utazó a felajánlott új utazási csomagot az ajánlat közlését követő 3 (három) napon belül jogosult elfogadni. Ha az Utazó nem fogadja el a részére felajánlott másik utazási csomagot, az Utazási Iroda az Utazási Szerződés felmondásától számított 14 (tizennégy) napon belül visszafizeti az Utazónak az általa vagy a nevében befizetett teljes díjat.

5.8. Az Utazási Iroda indokolatlan késedelem nélkül, azaz 3 (három) napon belül világos, közérthető és kifejezett módon, tartós adathordozón (pl. e-mailben) tájékoztatja az Utazót a változtatásokról és az utazási csomag teljes díjára gyakorolt hatásról, (valamint arról, hogy ha az Utazó nem ad választ a jelen pont szerinti határidőn belül, az Utazási Szerződés a határidő lejártát követő napon megszűnik) és az 5.6. / b) pont szerinti esetben a felajánlott másik utazási csomagról és annak díjáról. Ha az utazási csomagra vonatkozó Utazási Szerződést érintő módosítás vagy az 5.6. / b) pont szerint az Utazási Iroda által felajánlott másik utazási csomag alacsonyabb minőségű vagy értékű utazási csomagot eredményez, az Utazó megfelelő díjengedményre jogosult.

6. Változás az Utazó személyében

6.1. Az Utazó jogosult az Utazási Szerződésben lekötött utazáson való részvétel jogát (azaz az Utazási Szerződésből fakadó jogait és kötelezettségeit) olyan harmadik személy részére átruházni, aki az Utazási Szerződésben meghatározott valamennyi feltételnek megfelel, és az abban foglaltak tudomásul vételéről (elfogadásáról) írásban nyilatkozik. Kivételt képeznek a nem charter jelleggel üzemelő (mint pl. menetrend szerinti vagy fapados) repülő járatok, melyek nem átruházhatók.

6.2. Az Utazó az átruházásról köteles haladéktalanul (azaz az átruházásról szóló, közte és a harmadik személy közötti megállapodás napját követő 3 napon belül), de legkésőbb az Utazási Szerződés szerinti utazási szolgáltatás megkezdését megelőző 5 (öt) napon belül írásban az Utazási Irodát / az utazásközvetítőt tartós adathordozón (pl. papíron vagy e-mailben) tájékoztatni, és az átruházást (valamint a 6.1. pont szerinti harmadik személy által tett nyilatkozatot) okirattal igazolni.

6.3. Utazási csomag esetén az utazási csomag megkezdése előtt legalább 10 (tíz) nappal történő értesítést minden esetben észszerű időn belüli értesítésnek kell tekinteni.

6.4. Mind utazási szolgáltatás, mind pedig az utazási csomag tárgyú Utazási Szerződésekből eredő jogok és kötelezettségek Utazó általi átruházását megelőzően keletkezett kötelezettségekért és az átruházásból eredő többletköltségek megfizetéséért az eredeti Utazó és a harmadik személy (új Utazó) egyetemlegesen állnak helyt.

6.5. Utazási csomag esetében az utazási szerződés átruházásából eredő további illetékekre, díjakra és egyéb költségekre vonatkozó bizonylatokat az Utazási Iroda a szerződésből kilépő fél rendelkezésére bocsátja.

7. Az Utazási Szerződés Utazási Iroda általi felmondása

7.1. Utazási szolgáltatás tárgyú Utazási szerződést az Utazási Iroda bármikor felmondhatja. Amennyiben az Utazási Iroda nem az Utazó érdekkörében felmerült okból mondja fel az Utazási Szerződést, ideértve azt az esetet is, ha az úti cél vagy az ahhoz vezető útvonal olyan területet érint, amely – az utazási szerződés megkötését követően a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján az „utazásra nem javasolt” utazási célországokat és térségeket megjelölő felsorolásba felvételre kerül,

 1. a) az Utazó az eredetivel azonos vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatásra tarthat igényt, vagy
 2. b) amennyiben az Utazási Iroda az a) pont szerinti helyettesítő szolgáltatás nyújtására nem képes, vagy az Utazó a felkínált helyettesítő szolgáltatást 3 (három) napon belül nem fogadja el, az Utazási Iroda a teljes befizetett díj azonnali visszafizetésére köteles.

7.2. Az Utazási Iroda kártérítési kötelezettség nélkül jogosult felmondani az utazási csomagra vonatkozó Utazási Szerződést és köteles visszafizetni az Utazónak az utazási csomag ellenértékeként befizetett teljes díjat, ha

 1. a) az utazási csomagra jelentkezett személyek száma nem éri el az Utazási Szerződésben meghatározott minimális létszámot és az Utazási Iroda a szerződés felmondásáról legkésőbb az alábbiak szerint értesíti az Utazót:
 2. aa) 20 (húsz) nappal az utazási csomag megkezdése előtt a 6 (hat) napnál hosszabb utak esetén,
 3. ab) 7 (hét) nappal az utazási csomag megkezdése előtt a 2 (kettő) és 6 (hat) nap közötti időtartamú utak esetén,
 4. ac) 48 (negyvennyolc) órával az utazási csomag megkezdése előtt, a 2 (két) napnál rövidebb utak esetén, VAGY
 5. b) az Utazási Irodát elháríthatatlan és rendkívüli körülmények gátolják a szerződés teljesítésében és indokolatlan késedelem nélkül, azaz 5 (öt) napon belül az utazási csomag megkezdése előtt értesíti az Utazót az Utazási Szerződés felmondásáról. A jelen pont szerinti esetben az Utazási Iroda köteles az Utazó által befizetett teljes díjat legkésőbb az Utazási Szerződés felmondását követő 14 (tizennégy) napon belül az Utazó részére visszafizetni.

8. Az Utazási Szerződés Utazó általi felmondása

8.1. Az Utazó az utazási szolgáltatás / utazási csomag tárgyú Utazási Szerződést az utazás megkezdése előtt írásban tett nyilatkozattal bármikor felmondhatja, mely esetben az Utazási Iroda részére a 8.4. pont szerinti mértékű bánatpénz fizetésére köteles.

8.2. Utazási szolgáltatás esetében az Utazó az Utazási Szerződést emellett felmondhatja a fenti 5.3. pont szerinti esetben is. Ebben az esetben az Utazási Iroda köteles a felmondás kézhezvételét követő 14 (tizennégy) napon belül az Utazó által már befizetett teljes díjat az Utazó részére visszafizetni.

8.3. Utazási csomag esetében:

 1. a) az Utazó az Utazási Szerződést emellett felmondhatja a fenti 5.6. pont szerinti esetben is, emellett
 2. b) az utazási csomag megkezdését megelőzően bánatpénz fizetése nélkül jogosult felmondani az utazási csomagra vonatkozó szerződést, ha a célállomás helyén vagy annak közvetlen közelében – amennyiben a célállomás vagy annak közvetlen környezetében a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján az „utazásra nem javasolt” utazási célországokat és térségeket megjelölő felsorolásba felvételre került – olyan elháríthatatlan és rendkívüli körülmények merülnek fel, amelyek az utazási csomag teljesítését jelentős mértékben befolyásolják vagy lényegesen befolyásolják az Utazó célállomásra való szállítását.

Az utazási csomagra vonatkozó Utazási Szerződés jelen alpont szerinti felmondása esetén az Utazó az Utazási Csomag ellenértékeként befizetett teljes díj visszafizetésére jogosult, további kártérítést azonban nem követelhet;

 1. c) az Utazó az Utazási Szerződést emellett felmondhatja a lenti 9.2. pont szerinti esetben is.

Az Utazási Iroda a 8.3. / b) és c) alpontok szerinti esetben köteles a felmondást követő 14 (tizennégy) napon belül az Utazó által már befizetett díjat az Utazó részére visszafizetni.

8.4. Amennyiben az Utazó a felmondása esetén bánatpénzt köteles fizetni az Utazási Iroda részére, az általa teljesítendő bánatpénz – a felmondás közlésének időpontjától függően – az alábbi mértékű:

-az utazás megkezdését megelőző 60 napnál korábbi felmondás esetére kizárólag a foglalással kapcsolatos adminisztratív költség összegű bánatpénz (azaz a fentiek szerint 3.000, – Ft) és az útlemondási biztosítás követelhető,

 • az utazás megkezdése előtti 60. naptól 46., napig a teljes részvételi díj 10%-a,
 • a 45.naptól 31. napig a teljes részvételi díj 30%-a,
 • a 30. naptól 21 napig a teljes részvételi díj 50%-a,
 • a 20. naptól 15. napig a teljes részvételi díj 85%-a,
 • a 14. naptól az indulási napig a teljes részvételi díj 100%-a .

A fenti egységes bánatpénz alkalmazandó mind utazási szolgáltatás, mind pedig utazási csomag tárgyú szerződések esetében azzal, hogy a fenti értékek kialakítása során az Utazási Iroda az alábbi szempontokra volt figyelemmel:

 • a felmondás időpontja és az utazás kezdő időpontja közötti időtartam, és
 • az utazási szolgáltatások más módon való felhasználásából származó várható költségmegtakarítás és bevétel.

A fenti határidőkön belül időpontot, úti célt, szálláshelyet változtatni csak a feltüntetett bánatpénz megfizetésével lehetséges. Ha módosításra kerül sor, az újonnan választott szolgáltatás aktuálisan meghatározott ára (pl. kedvezmény megszűnése, vagy akció életbe lépése) lép életbe. Ha az utas az utazási szerződéstől – a bánatpénz megfizetése mellett – eláll, az utazásra (részvételre) vonatkozó jogai megszűnnek. A Vozi Tours Kft utazási irodának jogában áll a visszamondott helyeket újból értékesíteni. Az út lemondásakor felszámítandó teljes összeg az utast terheli. Ha az utas az utazást lemondani kényszerül, köteles az irodát előzetesen megfelel időn belül Írásban értesíteni, annak érdekében, hogy a bánatpénz levonása utáni szükséges visszajáró összeget az Iroda előkészítse. Visszafizetési igény esetén az utas köteles minden lényeges információt megadni (pl. pénztárbizonylat száma, utazási szerződés kelte stb.), a részvételi jegyet pedig eredetiben visszaszolgáltatni. Az eredeti részvételi jegy visszaszolgáltatása hiányában az Iroda nem kötelezhető a visszafizetés teljesítésére.

Az Utazási Iroda nem köteles a részvételi díjat leszállítani, ha az utas valamely szolgáltatást saját elhatározásából vagy érdekkörében felmerült okokból nem vette igénybe.

8.5 Utazó helyszíni kifogásának rendezése

9.1. Az utazási szerződés hibás teljesítése esetén az utasnak a kifogásait a kifogásra okot adó esemény helyszínén a Vozi Tours Kft képviselőjének (partnerirodájának) jelentenie kell, és arról jegyzőkönyvet kell készíttetnie, amelynek egy példánya az utast illeti meg. Amennyiben a szálláshelyet illetően az utas alapvető kifogással él, és cserét igényel, azt a megérkezéstől számított 24 órán belül, szintén a helyszínen, az Iroda képviselőjénél kell jeleznie.

Helyszíni írásbeli jegyzőkönyv hiányában az Utazási Iroda a panaszt nem fogadja el. Ha az utasnak a helyszíni ügyintézés ellenére továbbra is fennáll a panasza, ill. az utazás időszakában azt nem orvosolják, akkor az Utazási Iroda székhelyén személyes ügyintézés keretében van mód a kérdés tisztázására. Ha az utasnak a helyszíni ügyintézés ellenére továbbra is fennáll a panasza, akkor személyes megbeszélés keretében megkísérlik a felek a probléma megoldását az utazási iroda székhelyén. A Vozi Tours Kft (5600 Békéscsaba, Bartok Béla út 42-44) írásban megkeresi a panaszos utast a panasz ügyében. A panaszlevélre az Iroda 30 napon belül válaszolni köteles.

Ha ez nem vezet eredményre, akkor az utasnak rendelkezésére állnak a jogszabályi jogorvoslati fórumok. Ezek után az utazás befejezését követő 8 napon belül írásban a Vozi Tours Kft (5600 Békéscsaba, Bartok Béla út 42-44).) tudomására kell hoznia, amelyhez a jegyzőkönyv másolatát csatolnia kell, amely kötelezettségeket az utas a Ptk. kölcsönös együttműködés elvéből fakadó kötelezettségeként elfogad. A kifogás késedelmes előterjesztése vagy jegyzőkönyv másolat hiánya esetén sem a helyszíni partneriroda, sem a Vozi Tours Kft a kárigényért nem tartozik felelősséggel. A panaszlevélre az Iroda 30 napon belül válaszolni köteles. Személyes meghallgatáshoz előzetes egyeztetés, bejelentkezés szükséges.

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgy.tv.) 17/A.§ értelmében az Utazási Iroda tájékoztatja az Utast arról, hogy a panaszügyintézés helye a vállalkozás székhelye, levelezési címe: 5600 Békéscsaba, Bartok Béla út 42-44. A Fgy.tv. szerint az Utas, mint fogyasztó a lakóhelye/tartózkodási helye/székhelye szerint illetékes békéltető testületnél eljárást kezdeményezhet, ha a panaszügyének rendezését az Utazási Irodánál megkísérelte, de az nem vezetett eredményre. Az Utazási Iroda székhelye szerint illetékes Békéltető testület levelezési címe: Békés Megyei Gazdasági Kamarák mellet működő Fogyasztóvédelmi Békéltető Testület. 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5. Tel/Fax: 06-66/324-976

E-mail cím: bekeltetes@bmkik.hu .

A békéltető testület eljárási szabályait a Fgy.tv. 18.-38.§-ok tartalmazzák. A fogyasztóvédelmi szabályok megsértése esetén a fogyasztók panaszaikkal a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak.

9. Az Utazó felelőssége

9.1. Az Utazó köteles az utazásra vonatkozó jogszabályokat, előírásokat (pl.: útlevél- vízum- vám- és deviza jogszabályok, egészségügyi előírások stb.), valamint a fogadó ország törvényeit betartani.

9.2. Az utazás során az Utazó által harmadik személynek okozott károkért az Utazó közvetlenül tartozik felelősséggel.

9.3. Az utazás során harmadik személy által az Utazónak okozott károkért (ide nem értve az Utazási Iroda közreműködője által okozott kárt) az Utazási Iroda felelősséget nem vállal.

10. Idegenvezető

10.1. Ha az azonos időpontban, azonos útvonalon, azonos szolgáltatást igénybe vevő Utazók létszáma eléri a 15 (tizenöt) főt, az Utazási Iroda gondoskodik arról, hogy a csoportot külföldön a célország nyelvét vagy a célországban általánosan használt világnyelvet beszélő, idegenvezetésre jogosult személy várja.

11. Az utazáshoz szükséges okmányok

11.1. Az utazáshoz érvényes útlevél vagy személyi igazolvány, vízum beszerzéséről és az utazás tartama alatti rendelkezésre állásáról az Utazó gondoskodik. Az ennek hiányából eredő összes kárért és költségekért az Utazási Iroda felelősséget nem vállal. 11.2. Az Utazási Iroda az utazásra jogosító okmányokat (menetjegy, repülőjegy, nyugta, utalvány, voucher, stb.) köteles az utazási szolgáltatás megkezdése előtt megfelelő időben, (utazási szolgáltatás tárgyú szerződés esetében legalább 5 (öt) nappal az utazási szolgáltatás megkezdése előtt) az Utazó rendelkezésére bocsátani.

Ugyanezen határidőben köteles az Utazási Iroda az Utazó rendelkezésére bocsátani az indulás tervezett időpontjára, az utasfelvétel időpontjára, a közbenső megállók, a csatlakozások és az érkezés tervezett időpontjára vonatkozó tájékoztatást.

11.3. Ha az Utazó az Utazási Iroda / az utazásközvetítő közreműködésével köt baleset-, betegség-, illetve poggyászbiztosítást (BBP), valamint, ha az Utazási Iroda az Utazó javára szóló biztosítást kötött, az Utazási Iroda / az utazásközvetítő köteles a biztosítási kötvényt, az adott biztosítási termék szabályzatát, illetve a biztosítás igénybevételére jogosító bizonylatot a fenti (11.2. pont szerinti) iratok átadásával egyidejűleg az Utazónak átadni.

12. Biztosítás

12.1. Az Utazó Utazási Iroda közreműködésével betegség-, baleset-, poggyászbiztosítást, illetve, útlemondási biztosítást köthet. Az erre vonatkozó feltételek az Utazási Irodánál, illetve az Utazási Iroda honlapján tekinthetők meg.

13. Egyéb

13.1. Autóbuszos utazások esetén az Iroda mindent megtesz annak érdekében, hogy az utas minél biztonságosabban és időben érje el úti célját. Az utazás időtartama azonban a határátkelők forgalmától és az útviszonyoktól is függ. Az esetleges hosszabb várakozások miatt jelentős késések is előfordulhatnak. Az Iroda saját autóbuszai jó műszaki állapota ellenére a hosszú utazások során kisebb-nagyobb meghibásodások (légkondicionáló berendezés, kerékcsere stb.) elképzelhetők, de munkatársai megpróbálják – a lehetőségeket figyelembe véve – a hiba azonnali elhárítását. Gazdasági megfontolásokból előfordulhat, hogy az Iroda autóbuszai útvonalát, az indulás helyszínét vagy időpontját – az utasok értesítése mellett – kis mértékben megváltoztatja, és a célállomás mellett más üdülőhelyet is útba ejt. Ilyen esetben az új útvonalról legkésőbb az indulás helyszínén, míg az indulási helyszín, vagy időpont megváltoztatásáról előzetesen, megfelelő időpontban ad tájékoztatást az Iroda. Az Utazási Szerződés értelmében az üdülőhelyen töltött első és utolsó nap az utazásra szolgál, ezért pénzvisszatérítés igényét vagy reklamációt a tartózkodás lerövidítésért nem fogad el az Iroda.

13.2 Repülővel történő utazás esetén az adott légitársaság utazási feltételei érvényesek, a járatok esetleges késéséért az irodát nem terheli felelősség (vis maior). A repülőúttal kapcsolatban az utas tudomásul veszi, hogy közbeeső leszállásra, repülőgép vagy a légitársaság cseréjére sor kerülhet. Előfordulhat, hogy charterjárat helyett menetrend szerinti járattal történik az utazás (vagy fordítva), amely esetleg menetrend-változással is járhat. Az ebből adódó bármilyen kárért a Vozi Tours Kft kártérítésre nem kötelezhető. A repülővel szállított poggyászok megrongálódásáért, eltűnéséért a Vozi Tours Kft kártérítésre nem kötelezhető. Az elveszett poggyászokat az érkezés után azonnal a tranzitváróban kell bejelenteni, amihez az Iroda képviselője nem tud segítséget nyújtani. Az Utazási Szerződés értelmében az első és utolsó nap az utazásra szolgál, ezért pénzvisszatérítés igényt vagy reklamációt a tartózkodás lerövidítésért az Iroda nem fogad el. Az utas hibájából elmaradt szolgáltatásokért befizetett összeg utólag nem igényelhető vissza (pl. repülőgép lekésése).Az utas tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha az utas az utazást lemondja és a Vozi Tours Kft az utas számára a repülőjegyet már megvásárolta, akkor a repülőjegy értékének visszafizetésére már nincs lehetőség.

13.3. A Vozi Tours Kft. fenntartja jogát arra vonatkozóan, hogy indokolt esetben a szerződésben leírtaktól kisebb mértékben eltérjen. Ilyen esetben az utasokat tájékoztatja az eltérés okáról, mértékéről és az esetleges elállás jogáról.

14. Egyéb rendelkezések

Az Utazó kijelenti, hogy tudomással bír arról, hogy a Vozi Tours Kft. által kezelt személyes adatainak kezeléséről szóló tájékoztatások, információk megadását az Utazási Iroda az Adatkezelési tájékoztató honlapján (http://www.vozitours.hu) történő közzététellel teljesíti.

A VT, mint adatkezelő tájékoztatja megrendelőt, hogy a szerződésben megadott saját és utazótársai személyes adatait szerződés teljesítése jogcímén kezeli. A személyes adatok adatfeldolgozásra átadásra kerülnek a VT ügyfélkiszolgálással kapcsolatos, könyvelési, adózási és IT feladatokat ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói részére. A személyes adatok tárolásának időtartama a szerződés megszűnését követő 5 év. Az érintett természetes személy jogairól, az adatfeldolgozók személyéről információk a VT honlapján elérhető Adatkezelési tájékoztatóban olvashatók. 

Jelen szerződés aláírásával egyidejűleg hozzájárulok ahhoz, hogy az utazásszervező, mint adatkezelő az utazási szolgáltatás nyújtásával összefüggésben az általam megadott személyes adatokat kezelje, azokat a szolgáltatás nyújtásában közreműködőknek, adott esetben harmadik országba is továbbítsa.

Jelen okirat aláírásával elismerem, hogy – biztosítási díj megfizetése esetén – a biztosítási feltételeket megismertem, a biztosítási termék szabályzatát, illetve a biztosítás igénybevételére jogosító bizonylatot, valamint a programfüzetet, az utazási szerződést, a jelen általános szerződési feltételeket átvettem és az abban foglaltakat magamra vonatkozóan és utazótársaim nevében tudomásul vettem.

Alulírott jelen szerződés aláírásával az ÁFA tv. 206§(1) bekezdés C, pontja alapján ezúton nyilatkozom, hogy a Vozi Tours Kft. szervezésében induló utazási szolgáltatást:

 • nem adóalanyként, vagy nem adóalanyi minőségében (azaz utasként) veszem igénybe, (magánszemélyként)
 • adóalanyként saját nevemben és javamra, tehát végső felhasználóként (azaz utasként) veszem igénybe, (cégnévre való számlázás)
 • adóalanyként saját nevemben, de más javára (azaz nem utasként) veszem igénybe. (cégnévre való számlázás, a teljes szolgáltatást 27%-os ÁFA terheli)

o   Jelen szerződés aláírásával egyértelműen és kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy az utazásszervező a részemre az alább megadott e-mail címre, jelen hozzájárulásom visszavonásáig címzett marketing célú üzenetet küldjön

Megrendelő a fenti információkat és tájékoztatást elolvastam, megértettem és tudomásul vettem.

Az ÁSZF letöltése PDF formátumban.